Dokumentacja

Wycena nieruchomości wymaga wcześniejszego zgromadzenia niezbędnych dokumentów, bez których nie będzie ona możliwa. Należy więc zapoznać się ze wszystkimi potrzebnymi danymi i dokumentami do wykonania wyceny. Na pierwszym miejscu powinniśmy zadbać o aktualny odpis lub numer księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, kopię mapy ewidencyjnej oraz dokument, który potwierdza tytuł prawny do nieruchomości. Może to być umowa kupna sprzedaży, przekazanie w użytkowanie wieczyste, umowa ze spółdzielnią mieszkaniową, a także umowa dzierżawy, najmu lub orzeczenie o nabyciu spadku. Czasami należy także zgromadzić dokumenty dodatkowe, które są inne dla budynków i lokali, dla gruntów komercyjnych oraz do wyceny spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. W pierwszym przypadku niezbędna jest dokumentacja projektowa oraz techniczna, a także ewentualne umowy z dostawcami mediów w przypadku budynków nowych. W drugim przypadku niezbędna jest tylko kopia mapy zasadniczej. Natomiast jeśli chodzi o wycenę spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, powinniśmy posiadać zaświadczenie o przysługującym prawie do lokalu, zaświadczenie o członkostwie w spółdzielni, a także pełne rozliczenie ze spółdzielnią, które dotyczy danego lokalu.