Klasyfikacja rynku nieruchomości i metody ich wyceny

Obecny rynek nieruchomości klasyfikowany jest ze względu na różne cechy. Jeśli chodzi o przedmiot obrotu, wyróżniamy rynek nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych, a więc biurowce, hotele, przemysłowych, rolnych i leśnych oraz specjalnego przeznaczenia, tj. kościoły, szpitale, itp. Oprócz tego istnieje kryterium przestrzenne, a więc rynek lokalny, regionalny, krajowy i międzynarodowy. Na koniec wyróżniamy stosunki własnościowe, w skład których wchodzą rynek najmu, związany z nabywaniem prawa najmu lub dzierżawy, a także rynek lokat, który wiąże się z nabywaniem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu. Podczas wyceny nieruchomości, wyróżnia się określenie jej wartości rynkowej, wartości odtworzeniowej, katastralnej, jak również określenie innych wartości, które zawierają się w osobnych przepisach. Z kolei do podstawowych cech nieruchomości, które są brane pod uwagę podczas procesu wyceny, należą lokalizacja, funkcja w planie miejscowym, stan zagospodarowania, wyposażenie w urządzenia infrastruktury, jak również stopień zużycia części składowych. Istnieją jeszcze zasady wyceny nieruchomości, które dzielą się na podejście porównawcze (metoda porównywania parami, korygowania ceny średniej, analizy statystycznej), podejście dochodowe (metoda inwestycyjna i zysków, podejście kosztowe (metoda kosztów odtworzenia, zastąpienia i likwidacji), a także podejście mieszane (metoda pozostałościowa oraz stawki szacunkowej gruntów).