Metody wyceny oparte na podejściach do wartości nieruchomości (kosztowe i mieszane)

Są od siebie zależne i nieco różniące ale pełnią tu ważne role. W ramach podejścia kosztowego wyróżnia się metodę kosztów odtworzenia i metodę kosztów. Metodę kosztów odtworzenia stosuje się przy stosunkowo młodych obiektach, które mogą być odtworzone zasadniczo takim samym kształcie. Metodę kosztów zastąpienia stosuje się do obiektów stosunkowo starych, budowanych niestosowaną już technologią i przy niestosowanych rozwiązaniach projektowych. Przyjmuje się wtedy koszty budowy obiektu zastępczego, dostarczającego tę samą funkcję. Przy obydwu metodach konieczne jest pomniejszenie kosztów odtworzenia i zastąpienia o stopień zużycia ustalonych dla przedmiotowego obiektu. Metodę kosztów odtworzenia i kosztów zastąpienia stosuje się poprzez technikę szczegółową, technikę elementów scalonych lub wskaźnikową. W ramach podejścia mieszanego mamy rodzaje metody pozostałościowej, która stosowana jest do nieruchomości gruntowych, do nieruchomości zabudowy/zabudowanych, w celu przebudowy itp. Kolejnym odłącznikiem jest metoda kosztów likwidacji, czyli nabywanie kosztów gruntu, polega na pomniejszeniu kosztów likwidacji części składowych tego gruntu, a metoda wskaźników szacowanych gruntów stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości. Jest brana na cele rolne i leśne, gdy następuje brak transakcji.