Opłaty do gmin

Właściciele domów mieszkań czy gruntów płacą do gmin podatek od nieruchomości. Podstawę jego naliczania stanowi wartość katastralna. Jednak podatek nie wyczerpuje wszystkich powinności, jakie obywatel, właściciel nieruchomości, może być zobowiązany do zapłaty na rzecz gminy. Zdarza się, że decyzją wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub uchwałą rady gminy zostaje podniesiona wartość nieruchomości. Od tego wzrostu naliczany jest opłata adiutancka, w wysokości nie przekraczającej 30% tej wyliczonej różnicy. Czasem obywatel ma do zapłacenia olbrzymią sumę, a nie jest przekonany, co do trafności jej naliczenia. Wówczas przysługuje mu tryb odwoławczy. Najlepiej wcześniej dokonać wyceny tej nieruchomości przez uprawnionego rzeczoznawcę, który ustali jej właściwą wartość. Niestety, niekiedy nie będzie się ona różniła zasadniczo z wyceną urzędu. Wtedy odwołanie nie będzie miało sensu. Właściciel nieruchomości może też otrzymać wezwanie do uiszczenia opłaty planistycznej. Ma to miejsce wówczas, kiedy na skutek uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wzrośnie jej wartość, a właściciel sprzeda tę nieruchomość przed upływem pięciu lat. W przypadku nie zgadzania się z decyzją urzędu trzeba zlecić własną wycenę nieruchomości.