Prawo pierwokupu nieruchomości

Z nieruchomościami związanych jest wiele praw, a w artykule tym zwrócimy głównie uwagę na prawo pierwokupu nieruchomości. Inaczej jest to prawo obligacyjne, a więc uregulowane w przepisach kodeksu Cywilnego. Przepisy te znajdują się w kodeksie tym wśród regulacji dotyczących umowy sprzedaży. Co więc zapewnia takie prawo pierwokupu. Wielu z nas z pewnością nie miało okazji o takim prawie słyszeć. Warto więc wiedzieć, że prawo to określonej osobie zapewniać będzie pierwszeństwa do kupna oznaczonego przedmiotu przed potencjalnymi kupującymi. A więc osoba trzecia ma pierwszeństwo do nabycia danej nieruchomości, przez innymi podmiotami. Nieruchomość, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana osobie trzeciej przed innymi podmiotami tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem. Chodzi tutaj o to, że uprawniony do pierwokupy swego prawa nie wykona. Jeśli chcemy zdobyć więcej informacji na temat prawa do pierwokupu nieruchomości to dowiemy się tego z różnych przepisów prawych. Oczywiście informacje na ten temat znajdziemy w kodeksie cywilnym ale również i w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, o kształtowaniu ustroju rolnego, jak również i o ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych. We wszystkich tych ustawach przepisy maja charakter bezwzględnie obowiązujący i nie mogą być zmieniane przez strony.