Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości ustala się do różnych celów. Każdy rzeczoznawca majątkowy znając przeznaczenie operatu szacunkowego wybierze właściwy wariant. W zależności od potrzeb ustali wartość rynkową, odtworzeniową lub katastralną. Jeśli chcemy sprzedać nieruchomość lub podzielić spadek wylicza się wartość rynkową. Mierzy się ją jako najbardziej prawdopodobną cenę do uzyskania na konkretnym, co do miejsca i czasu, rynku. Należy przy tym założyć, że strony dokonujące transakcji nie działają w sytuacji przymusu i oferujący ma czas na prezentację swojego towaru na rynku, a kupujący na negocjacje. Nie bierze się pod uwagę ewentualnych obciążeń podatkowych ani wierzytelności. Do celów ubezpieczeniowych i odszkodowawczych ustala się wartość odtworzeniową nieruchomości. Jest ona równa kosztom jej odtworzenia. Bierze się pod uwagę zużycie w trakcie eksploatacji, np lokalu czy budynku. Do celów podatkowych wylicza się wartość katastralną czyli fiskalną. Szacuje się ją na podstawie przeciętnych cen transakcyjnych w danej gminie. Podstawę prawną do ustalania wartości nieruchomości stanowią przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy przedstawia wartość nieruchomości w formie pisemnej, czyli jako operat szacunkowy.